Yangın Önlem

Yangınla mücadele, yangına karşı güvenliğin artırılması ve yangın zararlarının azaltılmasını amaçlar.   Bu amaca ulaşmada yangına müdahale etkinliğinin artırılması kadar yangın vuku bulmadan önce alınacak önlemler de önem arz etmektedir.

Bu önlemler 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin uygulanması ile sağlanmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.