Akademik Çalışmalara İlişkin Bilgi ve Belge Talepleri

Lisans ve Lisansüstü ödev, tez, makale vb. çalışmalarına yönelik her türlü bilgi ve belge talepleriniz için;

Aşağıda yer alan  örnek dilekçe ile çalışmaya başlamayı planladığınız tarihten en az 1(bir) ay önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (İş Gücü Planlama Şefliği) başvuru yapılması gerekmektedir.

Akademik Çalışmalara ilişkin izin talepleri süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir:

Araştırmacı/Öğrenci;

1. Dilekçe, öğrenci belgesi, etik kurulu izni (akademik çalışmalar için), veri toplama içeriğine ilişkin belgeler (gözlem, görüşme, anket, ölçek vb) ile başvuru yapmalıdır.
2. ‘‘Araştırma İzni Dilekçe’’ içeriğinde ve ekinde bulunması gereken bilgi ve belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Şefliğine elden ya da posta ile ileterek başvuru yapılabilir.
3. Eksik bilgi veya belgesi bulunmayan başvurular komisyona iletilmektedir. Başvuruda eksik bilgi belge bulunması veya başvuru konusuna istinaden ilave bilgi ve belge talebi  ihtiyacı hasıl olması halinde  başvuru sahibi bilgilendirilir ve eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir.
4. Araştırmanın konusu, istenilen verinin veya anket sorularının içeriği, araştırma yapılacak sahanın uygunluk durumu vb. hususlar değerlendirilmek üzere ilgili birimlerden görüş alınır.
5. Komisyon kararının olumlu olması durumunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan çıkan belirli süreli araştırma izni yazısı; gereği için ilgili birimlere ve bilgi için araştırmacıya iletilir.
6. Araştırmacı, kendisine iletilen yazıyla birlikte ilgili birimlerle iletişime geçerek araştırma sürecini yürütür.
7. Komisyonun olumsuz karar vermesi durumunda ise, kararın gerekçesi başvuru sahibine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazı ile bildirilmektedir.
8. Çalışmanın tamamlanmasına müteakip bir ay içinde başvuru sahibi tarafından çalışmanın yazılı ve digital ortamda bir nüshası dilekçe ekinde ilgili birime teslim edilir.

 

Akademik çalışma başvuruları ile ilgili her türden görüş, öneri ve şikâyetleriniz için Alo 153 Çözüm Merkezi Hattını kullanınız.

1. EK

Araştırma izni dilekçe örneği

Araştırmacının adı ve soyadı,
Okul, fakülte/enstitü, bölüm bilgisi,
Araştırmanın konusu,
Araştırmanın kapsamı,
Araştırmanın hangi birim/birimlerde yapılmak istendiği,
Araştırma yapılmak istenen tarih aralığı,
Araştırma için istenen bilgi ve belgelerin detaylıca belirtilmesi,
Veri toplama yönetimi ve içeriği (Gözlem, görüşme, anket, ölçek vb)
Araştırmacının iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta)

​​​​​​​​​​Ad Soyad, ​İmza

 

İletişim Bilgileri

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şefliği

Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
Tel    : 0212 455 23 39